NASZE POŁOŻENIE

Topólka jest miejscowością gminną położoną około 35 km na zachód od Włocławka. Pod względem fizyczno-geograficznym znajduje się na skraju Wysoczyzny Kujawskiej. Południowa część gminy Topólka należy do zlewni chronionej rzeki Noteci.

Szkoła nasza leży w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Zgłowiączki, lewego dopływu Wisły. Znajduje się tam szeroki pas zarośli, łąk, mokradeł stanowiący często miejsce szkolnych wycieczek. Drugim takim popularnym punktem odniesienia może być Jez. Głuszyńskie odległe od szkoły o około 3 km.

 

 

WALORY TURYSTYCZNO KRAJOBRAZOWE TOPÓLKI I OKOLICY

 

Gmina Topólka, którą proponuję odwiedzić, położona jest około 35 km na zachód od Włocławka. Pod względem fizyczno- geograficznym znajduje się na skraju Wysoczyzny Kujawskiej. Południowa część gminy Topólka należy do zlewni chronionej rzeki Noteci.

Wiodącą funkcją gminy jest rolnictwo o kierunku produkcji rolnej zbożowo- okopowo- pastewnej oraz mięsno-mlecznym. Funkcję uzupełniającą stanowi turystyka i rekreacja w oparciu orozległe wody Jeziora Głuszyńskiego i mniejsze jeziora w okolicy o wyjątkowych walorach krajobrazowych.

Obszar gminy jest zróżnicowany morfologicznie pochodzenia polodowcowego. Dominującą jednostką w krajobrazie jest rynna subglacjalna Jeziora Głuszyńskiego z odgałęzieniami oraz dolina rzeki Zgłowiączki. W okolicach Jez. Głuszyńskiego występują równiny sandrowe oraz pagórki i wzgórza morenowe. W części północnej, wysoczyzna morenowa jest bardzo płaska. Największe zróżnicowanie rzeźby występuje wzdłuż rynien i dolin przy różnicach wysokości 50 m i dużych spadkach. Podłoże obszaru gminy budują głównie utwory czwartorzędowe. Są to przede wszystkim różnofrakcyjne utwory piaszczysto- żwirowe i gliny zwałowe( na zachód od Jez. Kamieniec oraz w dolinie rzeki Zgłowiączki na wschód od Jez. Chalno). Omawiany w pracy teren położony jest w dorzeczu rzeki Wisły i Odry. Zlewnią bezpośrednią jest zlewnia Jez. Głuszyńskiego. Jez. Głuszyńskie jest największym jeziorem w byłym woj. włocławskim. Zakwalifikowane jest do I kategorii przydatności turystycznej.

Gmina Topólka jest terenem o wyjątkowych walorach przyrodniczo- krajobrazowych, na które składają się między innymi opisane powyżej elementy. Wyróżniają się obszary położone w zachodniej i środkowej części, północnej i południowej części gminy. Walory te powodują, iż co roku przyjeżdża coraz większa liczba turystów i wczasowiczów. Największy napór ludności jest na rejon Jeziora Głuszyńskiego (Jezioro na Pojezierzu Kujawskim, rynnowe, 609 ha, 10 km długości, do 2,3 km szerokości, maksymalna głębokość 36,5 m. W części południowej 3 duże zatoki, w części północnej płytkie i zarośnięte. Dobrze rozwinięta linia brzegowa. Z południowego-wschodu Jeziora Głuszyńskiego do jeziora Rybiny płynie rzeka Zgłowiączka) w miejscowościach Głuszynek, Orle, Michałówek.

 

   

 

Korzystne jest usytuowanie obszaru w stosunku do dużych ośrodków miejskich jak: Włocławek, Inowrocław, Konin, Bydgoszcz i Łódź. Mieszkańcy tych miast upodobali już sobie okolice mej rodzinnej miejscowości. Z badań wynika, że pojemność turystyczna może wynieść około 5000 osób. Część tego pięknego jeziora znajduje się także na terenie gminy Piotrków Kujawski. Niestety wzrost liczby turystów nie idzie w parze z zachowaniem porządku, dlatego też brzegi jeziora są o wiele bardziej zanieczyszczone niż w latach ubiegłych chociaż woda jest jeszcze nadal czysta.

Zachodnią część gminy Topólka zajmuje kompleks leśny Orle. Jest to głównie las sosnowy z domieszką dębów miejscami buków i świerków. Odwiedza go duża ilość turystów ze względu na bliską odległość od miejscowości wypoczynkowych. Przychodzą tutaj odpocząć od zgiełku miasta, posłuchać śpiewu ptaków oraz spróbować przepysznych tutejszych jagód i jeżyn. W okolicy leśniczówki rosną smaczne dzikie czereśnie, których dla wszystkich wystarczy. Późnym latem i jesienią las obfituje w grzyby: maślaki, koźlarze, borowiki, opieńki i czarne łebki. Las jest ostoją dla zwierząt. Z większych zwierząt spotkać tu można dziki, jelenie, sarny, lisy zające. Wśród ptaków na szczególną uwagę zasługuje bocian czarny, dzięcioły: duży i czarny, sójka, kowalik, i wiele gatunków ptactwa śpiewającego. Wśród nich kosy, zięby, wilgi, słowiki.

Innym miejscem godnym uwagi jest piękna dolina rzeki Zgłowiączki.. (Zgłowiączka- 79 kilometrowy dopływ Wisły mający swoje źródła 3 km na północny-wschód od Radziejowa na wysokości 93 m npm. W górnym biegu płynie przez tereny bezleśne w głębokiej dolinie. Poniżej Lubrańca przepływa przez falistą równinę moreny dennej. Uchodzi do Wisły koło Włocławka na wysokości 44 m npm. Nad rzeką położona jest wieś o tej samej nazwie, a obok niej osada przemysłowo-hutnicza z epoki żelaza) . Na obszarze gminy Topólka rzeka płynie w głębokiej i krętej pradolinie pochodzenia polodowcowego.

To urokliwe miejsce jest przykładem styku kilku zespołów roślinnych, wykorzystujących różnorodne warunki glebowe, stosunki wodne i ukształtowanie terenu. Na wierzchołku piaszczystej terasy występuje drzewostan sosnowy, przechodzący na erodowanym stoku w stosunkowo ubogie zbiorowisko, złożone głównie z roślinności zielnej ( szczotlichy siwej, mietlicy, trzcinnika piaskowego, jastrzębca baldaszkowatego). W bezpośrednim sąsiedztwie rzeki widzimy wąską smugę łęgu olszowo- wierzbowego, który w przeszłości porastał całą dolinę rzeki. Obecnie to miejsce zajęły wprowadzone użytki rolne i łąki. Na zalewanym brzegu wykształciła się roślinność szuwarowa złożona głównie z jeżogłówki pojedynczej i mozgi trzcinowatej. W nurcie rzeki latem kwitną grążele żółte. Jeśli zachowa się ciszę zobaczyć można różnorodność ptaków związanych z tym miejscem. Szczególnie widowiskowo prezentuje zimorodek łowiący ryby, którego można spostrzec na gałązkach tarniny wystających nad lustrem wody. Wiosną nad rozlewiskami zobaczyć można czaplę i stada dzikich kaczek.

Na obszarze całej gminy Topólka w zależności od warunków występują miejsca ostojowe zwierzyny polnej, leśnej i wodnej. Są to: bażanty, dzikie kaczki i zające, sarny, dziki i jelenie. W samym centrum Topólki znajduje się gniazdo bociana i można obserwować gnieżdżące się w nim ptaki. Gniazdo to wraz ze starą topolą na której się znajduje urosło do symbolu Topólki.

Rzeka Zgłowiączka doskonale nadaje się do spływów kajakowych, dlatego są one często organizowane. Szlak kajakowy zaczyna się na Jeziorze Głuszyńskim i prowadzi aż do ujścia do Wisły. Uczestnicy spływu przepływają kolejno przez jezioro Rybiny, Chalno, Topólkę, Zgłowiączkę, Lubraniec, Kazanie, Brześć Kujawski, Wieniec do Włocławka.

Na terenie gminy istnieją dwa zabytkowe drewniane kościółki. Jednym z nich jest  kościółek pod wezwaniem św. Antoniego w Orlu. Wewnątrz znajduje się stary ołtarz, chrzcielnica i posągi Maryi. Drugi zabytek to kościółek św. Hieronima w Czamaninku.

Zachowały się także pozostałości dawnych dworków i otaczających je parków w Świerczynie i Kamieńcu. Chociaż bardzo zniszczone dają wyobrażenie o dawnej świetności ich mieszkanców.

W pobliskim Sarnowie w lesie znajduje się rezerwat archeologiczny. Odkryte zostały tu grobowce z epoki pucharów lejkowatych tzw. piramidy kujawskie datowane na około 3500 lat przed naszą erą. Jest ich dziewięć. Przy każdym z nich znajduje się krótki opis co w nim znaleziono. Ze znajdujących się tam opisów możemy się dowiedzieć, że nie obce były w tych czasach praktyki kanibalizmu.

Okolice Topólki to bardzo interesujące turystycznie jak i historycznie miejsca. Można tu spotkać starożytność (grobowce w Sarnowie), średniowiecze (zabytkowe kościoły) i współczesność (wysoko rozwinięta turystyka i rekreacja). Wszystko to choć tak się od siebie różni tworzy jednak zgraną i piękną całość.

 

Nasza okolica w obiektywie

 

 

Zdjęcia do galerii wykonała Małgorzata Dobiecka