Deklaracja dostępności Strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Topólce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-01


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących / słabosłyszących,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.


Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-26
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce
 • Adres: Topólka 26, 87 - 875 Topólka
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 542869099

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście główne oraz drugie wejście dla osób na wózkach.
 2. Tylko na parterze dostępne są pomieszczenia dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 3. W budynku nie ma windy.
 4. Brak jest toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 5. W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych.
 6. Przed budynkiem szkoły na placu parkingowym wyznaczono miejsce dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Jest zaplanowane podobne miejsce bezpośrednio przed wejściem na teren szkoły.
 7. Do budynku szkoły jest możliwość wejścia osoby korzystającej z psa asystującego.
 8. W budynku jest zapewniona informacja na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny.
 9. W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również napisów powiększonych dla osób słabowidzących. Wewnątrz budynku brak jest oznaczenia kontrastowego. Nie można również skorzystać z tłumacza języka migowego.