ZARZĄDZENIE Nr 52/2015

Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

z dnia 7 września 2015 r.

w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2015/2016

Na podstawie art. 20d ust 1-3, art. 31 ust. 1 pkt 7, art. 44j i art. 44zx  ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) w związku z § 1-5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.), § 30 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 40/13 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

 

zarządza się, co następuje:

§ 1.

W roku szkolnym 2015/2016 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego organizuje się następujące konkursy przedmiotowe:

1) dla uczniów szkół podstawowych z przedmiotów:

a) język polski;

b) matematyka;

c) przyroda;

d) język angielski;

2) dla uczniów gimnazjów z przedmiotów:

a) język polski;

b) język angielski;

c) język niemiecki;

d) język francuski;

e) język rosyjski;

f) historia;

g) matematyka;

h) fizyka;

i) chemia;

j) biologia;

k) geografia.

 

§ 2.

1. W celu przygotowania i przeprowadzenia konkursów przedmiotowych, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty powoła zarządzeniami wojewódzkie i rejonowe komisje konkursów przedmiotowych, oddzielnie dla każdego przedmiotu.

2. W zarządzeniach, o których mowa w ust. 1, zostanie określony szczegółowy skład wojewódzkich i rejonowych komisji konkursów przedmiotowych.

3. Członków rejonowej komisji konkursu przedmiotowego powołuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty na wniosek przewodniczących wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych.

4. Członków szkolnych komisji konkursów przedmiotowych powołuje zarządzeniem dyrektor szkoły organizującej dany konkurs przedmiotowy.

5. Zadania wojewódzkich, rejonowych i szkolnych komisji konkursów określa „Regulamin ogólny konkursów przedmiotowych”, o którym mowa w § 3. niniejszego zarządzenia.

6. Udział uczniów w konkursach przedmiotowych jest dobrowolny i bezpłatny.

 

§ 3.

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty wprowadza do realizacji „Regulamin ogólny konkursów przedmiotowych organizowanych w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2015/2016”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4.

Regulamin ogólny, o którym mowa w § 3, obowiązuje:

1) wojewódzkie komisje konkursowe;

2) rejonowe komisje konkursowe;

3) szkolne komisje konkursowe.

 

§ 5.

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, zobowiązuje przewodniczących wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych do nadzoru nad opracowaniem i wdrożeniem przez wiceprzewodniczących wojewódzkich komisji konkursowych regulaminów szczegółowych wraz z testami, na kolejne trzy etapy konkursu zgodnie z regulaminem ogólnym, o którym mowa w § 3 niniejszego zarządzenia, oraz do realizacji zadań określonych w Regulaminie ogólnym.

 

§ 6.

Obserwatorami konkursów mogą być upoważnieni przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty pracownicy nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

 

§ 7.

1. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty wydaje laureatom i finalistom zaświadczenia potwierdzające udział w konkursie.

2. Zaświadczenie jest ważne na terenie całego kraju.

 

§ 8.

Środki finansowe niezbędne do przeprowadzenia konkursów organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na etapie rejonowym i wojewódzkim zapewnia organizator.

 

§ 9.

Nadzór nad wykonywaniem niniejszego zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

 

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

p.o. Kujawsko-Pomorskiego

Kuratora Oświaty

Jolanta Metkowska